Anunt de Participare Contract de Furnizare “ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE”

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. ( denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective,conform încheierii pronunţate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei S.S.H. Hidroserv S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti, având număr de Ordine în Registrul Comerţului J40/9762/2013 şi Cod Unic de Inregistrare 32097794 atribuit in data de 05.08.2013, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro , sub supravegherea CITR Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Bogdan Vasile Gorde organizează procedura de achiziţie” Licitaţie deschisă” în vederea atriburii Contractului de Furnizare“ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE” .

2. Locul desfăşurării : sediul din Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2.

3. Codul CVP : 18143000-3 18444100-4; 18830000-6; 35113400-3;

4. Durata Contractului de Furnizare: 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti semnatare.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentaţia de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: meri.docan@hidroserv.ro; silviu.dumitrescu@hidroserv.ro;

7. Data limita de solicitare clarificari:2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de raspuns la solicitare clarificari:1 zi lucratoare inainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor 28.08.2018 ora :10.

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti, la adresa sus mentionata.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Romana.

13. Data şi locul deschiderii ofertelor :28.08.2018 ora: 13 la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti;

14. Garanţia de participare se va constitui cumulat pe fiecare lot in parte conform fisei de date din documentatia de atribuire. Aceasta va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 1 000 000 lei.

16. O lista a principalelelor produse furnizate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

17. Certificat ISO 9001/2015 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”.

2018-09-21T09:01:21+03:00