Anunt De Participare Reparatii echipamente comanda si automatizare HA CHE RUCAR

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunţate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Inregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro, reprezentată legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Adrian LOTREAN, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziţie Cerere de ofertă în vederea atriburii unui Contract de Furnizare “Reparatie echipament de comanda si automatizare HA CHE Rucar”

2. Locul desfăşurării : sediul din Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.

3. Codul CPV : 42961200-2

4. Contract de Furnizare “Reparatie echipament de comanda si automatizare HA CHE Rucar”: 60 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti semnatare.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentaţia de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: cezara.minut@hidroserv.ro silviu.dumitrescu@hidroserv.ro.

7. Data limita de solicitare clarificari:2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de raspuns la solicitare clarificari:1 zi lucratoare inainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor : 21.05.2018 ora 11.00

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti, la adresa sus mentionata.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Romana.

13. Data şi locul deschiderii ofertelor 21.05.2018.ora 12.00 la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti.

14. Garanţia de participare se va constitui conform fisei de date din documentatia de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 600.000 lei.

16. O lista a principalelelor servicii furnizate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat servicii similare, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

17. Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „ pretul cel mai scăzut”.

2018-09-21T08:57:07+00:00