Anunt De Participare Servicii de paza

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunţate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Inregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro, reprezentată legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Adrian LOTREAN, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziţie Licitaţie deschisă în vederea atriburii unui Contract de Servicii “ Servicii de paza”.

2. Locul desfăşurării : sediul din Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.

3. Codul CVP 79713000-5 rev.2. 4. Contract de Servicii Paza: 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti semnatare.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentaţia de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail:cezara_minut@hidroserv.ro; silviu.dumitrescu@hidroserv.ro

7. Data limita de solicitare clarificari:2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de raspuns la solicitare clarificari:1 zi lucratoare inainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor: 23.05.2018 ora 11.00

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti, la adresa sus mentionata.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Romana.

13. Data şi locul deschiderii ofertelor 23.05.2018 ora 12.00 la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti.

14. Garanţia de participare se va constitui, conform fisei de date din documentatia de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra medie globala de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat valorile din fisa de date din documentatia de atribuire, cap.III.2.2.

16. O Dovada unei experiente similare in ultimiii 3 ani prin derularea a cel putin unui contract de amploarea, complexitatea si specificul precizarilor din Caietul de sarcini, avand ca obiect prestarea de servicii de paza si monitorizare.

17. Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „pretul cel mai scazut pe fiecare lot”.

2018-09-21T08:56:47+00:00