Cerere de ofertă – în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii „Servicii integrate de monitorizare a flotei de autovehicule si utilaje a S.S.H. HIDROSERV S.A. cu ajutorul echipamentelor de tip GPS, sonde litrometrice sau alte dispozitive de monitorizare”

ANUNŢ DE PARTICIPARE

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunțate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Înregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro reprezentata legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Bogdan Vasile GORDE si dl Dan PLAVETI – Director, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziție – Cerere de ofertă – în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii „Servicii integrate de monitorizare a flotei de autovehicule si utilaje a S.S.H. HIDROSERV S.A. cu ajutorul echipamentelor de tip GPS, sonde litrometrice sau alte dispozitive de monitorizare”

2. Locul desfășurării: sediul din București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.

3. Codul CPV: 38112100-4 „Sisteme de navigație si poziționare globala GPS”.

79980000-7 „Servicii de abonare pentru monitorizare sisteme de navigare si poziționare globala  autovehicule si utilaje”

4. Durata contract : 12 luni de la data semnării contractului de către ambele parți semnatare.

5. Valoare estimata: 203.626 lei fără TVA. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentația de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (AICI)sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: cezara.minut@hidroserv.ro, silviu.dumitrescu@hidroserv.ro.

7. Data limita de solicitare clarificări: 4 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de răspuns la solicitare clarificări: 2 zile lucrătoare înainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor _31.10.2018_ ora 10:00

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA din București, la adresa sus menționată.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Română.

13.Data și locul deschiderii ofertelor: __31.10.2018____ ora 12:00  la sediul SSH HIDROSERV SA din București.

14. Garanția de participare se va constitui, conform fisei de date din documentația de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 400.000 lei.

16. O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.

17. Certificat ISO 9001/2015, ISO 27001/2006 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „prețul cel mai scăzut”.

2018-10-19T15:45:28+03:00