Prezentare Generala

MISIUNE

 • Promovarea unor servicii de înaltă calitate în domeniul hidroenergetic și creșterea valorii companiei, prin îmbunătățirea permanentă a performanțelor noastre, în condiții de maximă siguranță și responsabilitate față de proprii angajați, comunitate și mediul înconjurător.

VIZIUNE

 • Managementul S.S.H. Hidroserv S.A. este orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și urmărește în permanență stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor.
 • Obiectivul strategic îl reprezintă consolidarea poziției de lider pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de mentenanță la instalații și echipamente energetice și se bazează pe două elemente fundamentale: creșterea profitabilității și a cotei de piață, pentru formarea unei imagini de brand a societății.

VALORI

 • Competența, profesionalismul, dezvoltarea durabilă, siguranța, integritatea și responsabilitatea socială reprezintă valorile acumulate în timp, care fundamentează cultura organizațională și contribuie la îndeplinirea obiectivelor și misiunii societății.

INFORMAȚII GENERALE

   • Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. este filială a societății comerciale de producere a energiei electrice în hidrocentrale „Hidroelectrica” S.A., având forma juridică de societate pe acțiuni.
   • Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” S.A., acționarul unic al celor 8 Filiale Hidroserv, deținând 100% din numărul total al drepturilor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere dinamica economiei și schimbările pe piața furnizorilor de servicii și lucrări de mentenanță, a luat măsura reorganizării acestor filiale prin mandatul acordat Adunării Generale a Acționarilor nr.30/29.11.2012.
   • Societatea de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV S.A a fost înființată la data de 5 august 2013, inițial sub denumirea Hidroelectrica-Serv S.A., ca urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina, care au fost dizolvate fără a intra în lichidare, patrimoniul acestora fiind transferat către noua societate.
   • Proiectul de fuziune a fost semnat la data de 31.01.2013 de către reprezentanții legali și/sau împuterniciții societăților care au fuzionat și a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a nr.2243/23.04.2013.
   • Fundamentele acestei organizări au fost următoarele:

  – Noua societate va putea acoperi și nișele pe care în mod tradițional le deservesc alți furnizori de servicii și lucrări, respectiv retehnologizările și proiectele noi de investiții în domeniul surselor de energie regenerabile: hidro, eolian, fotovoltaic, etc.

  • – În baza experienței anterioare, acumulate în domeniul reparațiilor hidroagregatelor, noua societate va putea prelua în execuție montajul echipamentelor noi în cadrul lucrărilor de investiții și va putea asigura lucrări de construcții și montaj și pentru alți beneficiari, implicați în punerea în funcțiune a unor obiective energetice.
 • Începând cu data de 08.10.2014, odată cu schimbarea denumirii, societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București ca Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A., având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/9762/2013 și codul unic de înregistrare RO 32097794.
 • Sediul social al societății se află în municipiul București, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sectorul 2.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

   • Dinamica complexă a proceselor de servicii și mentenanță într-un domeniu strategic – sistemul hidroenergetic – a determinat operaționalizarea rapidă a companiei, aceasta reușind în prezent să acopere toate segmentele pieței autohtone de profil.
   • Societatea dispune de echipamente performante de producție și verificări, mijloace tehnice de informare şi prelucrare a datelor, documentaţii tehnice şi operaţionale, precum și de personal calificat și autorizat pentru o gamă largă de servicii, cuprinzând proiectarea, execuția, mentenanța și instalarea de echipamente, automatizările aferente, precum și punerea în funcțiune a acestor instalații.
   • Compania S.S.H. HIDROSERV S.A. are ca obiect principal de activitate „Producția de energie electrică”, cele opt sucursale ale societății fiind certificate să presteze servicii, constând în:

  – Montaj şi mentenanță la agregate energetice;

  • – Proiectare instalații electrice, de automatizare și mecanice;
  • – Montaj și întreținere instalații electrice de înaltă și joasă tensiune;
  • – Montaj, întreținere și modernizări echipamente și circuite secundare instalații PRAM, AMC;
  • – Construcții civile, industriale și hidrotehnice;
  • – Teste de performanță și specialitate;
  • – Suport tehnic și proiectare lucrări domeniul energetic;
  • – Măsurători topogeodezice și topobatimetrice;
  • – Transport rutier.

Certificări

 • Abordarea managerială este fundamentată pe un sistem de management integrat, certificat cu organismul de certificare CERTROM în scopul optimizării eforturilor organizaţiei pentru creșterea satisfacției clienților și respectarea cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018, prin coordonarea activităţilor referitoare la managementul calităţii, al mediului, al celui privind sănătatea și securitatea in munca.
 • S.S.H. HIDROSERV S.A. deține pentru punctele de lucru de la nivelul celor șapte secţii, un număr de 29 de Autorizații de Mediu.