Achiziții2019-10-30T12:03:41+03:00
2607, 2018

Anunt de Participare Contract de Furnizare „Electrozi si sarma pentru sudura”

Anunt de Participare Contract de Furnizare „Electrozi si sarma pentru sudura”

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunțate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Înregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro reprezentata legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Bogdan Vasile GORDE, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziție – LICITATIE – în vederea atribuirii unui contract de furnizare “ Electrozi si sarma pentru sudura”;

2. Locul desfășurării: sediul din București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.

3. Codul CPV: 44315200-3 „ Electrozi si sarma pentru sudura”.

4. Durata contractului :12 luni de la data semnării contractului de către ambele parți semnatare.

5. Valoare estimata: 670.070,30 lei fără TVA.

6. Documentația de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: silviu.dumitrescu@hidroserv.ro. meri.docan@hidroserv.ro;

7.Data limita de solicitare clarificări: 2 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de răspuns la solicitare clarificări: 1 zi lucrătoare înainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor : 07.08.2018 ora 10:00

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA din București, la adresa sus menționată.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Română.

13. Data și locul deschiderii ofertelor: 07.08.2018 ora 12:00 la sediul SSH HIDROSERV SA din București.

14. Garanția de participare se va constitui, conform fisei de date din documentația de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 1 340 000 lei.

16. O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.

17. Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „prețul cel mai scăzut”.

1705, 2018

Anunt de Participare Contract de Furnizare “Tesături – lavete si pânze textile”

Anunt de Participare Contract de Furnizare “Tesături – lavete si pânze textile”

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunţate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Inregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro reprezentata legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Adrian LOTREAN, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziţie Cerere de ofertă în vederea atriburii unui Contract de Furnizare “ Tesături – lavete si pânze textile

2. Locul desfăşurării : sediul din Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.

3. Codul CPV 19212000-5. – ţesături din bumbac.

4. Contract de Furnizare Tesături – lavete si pânze textile: 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti semnatare.

5. Valoare estimata : 276.975,00 lei fara TVA.Nu se admit oferte alternative.

6. Documentaţia de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: cezara_minut@hidroserv.ro , silviu.dumitrescu@hidroserv.ro.

7. Data limita de solicitare clarificari:2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de raspuns la solicitare clarificari:1 zi lucratoare inainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor: 25.05.2018 ora 11.00

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti, la adresa sus mentionata.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Romana.

13. Data şi locul deschiderii ofertelor 25.05.2018 ora 12.00 la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti.

14. Garanţia de participare se va constitui pe loturi sau cumulat, conform fisei de date din documentatia de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 300.000 lei.

16. O lista a principalelelor produse furnizate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

17. Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „ pretul cel mai scăzut”.

1105, 2018

Anunt De Participare Servicii de paza

Anunt De Participare Servicii de paza

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunţate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Inregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro, reprezentată legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Adrian LOTREAN, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziţie Licitaţie deschisă în vederea atriburii unui Contract de Servicii “ Servicii de paza”.

2. Locul desfăşurării : sediul din Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.

3. Codul CVP 79713000-5 rev.2. 4. Contract de Servicii Paza: 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti semnatare.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentaţia de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail:cezara_minut@hidroserv.ro; silviu.dumitrescu@hidroserv.ro

7. Data limita de solicitare clarificari:2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de raspuns la solicitare clarificari:1 zi lucratoare inainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor: 23.05.2018 ora 11.00

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti, la adresa sus mentionata.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Romana.

13. Data şi locul deschiderii ofertelor 23.05.2018 ora 12.00 la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti.

14. Garanţia de participare se va constitui, conform fisei de date din documentatia de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra medie globala de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat valorile din fisa de date din documentatia de atribuire, cap.III.2.2.

16. O Dovada unei experiente similare in ultimiii 3 ani prin derularea a cel putin unui contract de amploarea, complexitatea si specificul precizarilor din Caietul de sarcini, avand ca obiect prestarea de servicii de paza si monitorizare.

17. Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „pretul cel mai scazut pe fiecare lot”.

1105, 2018

Anunt De Participare Reparatii echipamente comanda si automatizare HA CHE RUCAR

Anunt De Participare Reparatii echipamente comanda si automatizare HA CHE RUCAR

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunţate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Inregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro, reprezentată legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Adrian LOTREAN, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziţie Cerere de ofertă în vederea atriburii unui Contract de Furnizare “Reparatie echipament de comanda si automatizare HA CHE Rucar”

2. Locul desfăşurării : sediul din Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.

3. Codul CPV : 42961200-2

4. Contract de Furnizare “Reparatie echipament de comanda si automatizare HA CHE Rucar”: 60 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti semnatare.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentaţia de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: cezara.minut@hidroserv.ro silviu.dumitrescu@hidroserv.ro.

7. Data limita de solicitare clarificari:2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de raspuns la solicitare clarificari:1 zi lucratoare inainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor : 21.05.2018 ora 11.00

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti, la adresa sus mentionata.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Romana.

13. Data şi locul deschiderii ofertelor 21.05.2018.ora 12.00 la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti.

14. Garanţia de participare se va constitui conform fisei de date din documentatia de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 600.000 lei.

16. O lista a principalelelor servicii furnizate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat servicii similare, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

17. Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „ pretul cel mai scăzut”.

1203, 2018

Invitatie de Participare In vederea achiziţionării pentru CHE Beresti HA2 de “Racitori de aer Generator”

Invitatie de Participare In vederea achiziţionării pentru CHE Beresti HA2 de “Racitori de aer Generator”

Invitatie de Participare In vederea achiziţionării pentru CHE Beresti HA2 de “Racitori de aer Generator”:

Vă rugăm sa ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 1„5.03.2018 ora 11.in plic inchis,(copie si original) la sediul din Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, etaj 3-5, sector 2 tel. 0372 479456 sau 0372 479421

1. Denumirea achizitiei:”Racitori de aer Generator;

2. Cod CPV: 31670000-3;

3. Durata contractului : 6 saptamani de la semnarea contractului;

4. Nu se admit oferte alternative;

5. Termenul de livrare -6 saptamani de la data semnarii contractului;

6. Modalităţi de plată-op la 60 zile de la receptia produselor;

7. Termenul de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data ofertei;

8. Valoarea estimata maxima a contractului: 181 123 lei;

9. Caietul de Sarcini si Fisele Tehnice se pot descarca, in format PDF de pe site-ul: www.hidroserv.ro (aici) sau se pot solicita de la Serviciul Contracte, Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, etaj 3-5, meri.docan@hidroserv.ro; adrian.minculescu@hidroserv.ro;

10. Termenul limită de depunere a ofertelor este 15.03.2018 ora 11.Ofertele depuse după această dată se returnează nedesfacute. Data deschidere a ofertelor :15.03.2018, ora 13 00.

11. Pe plic se va menţiona inclusiv textul:”plic destinat Negocierii de oferte”Achizitie Racitorii de aer Generator”, a nu se deschide inainte de data de 15.03.2018 ora 1300.

12. In cadrul ofertei vă rugăm să ne comunicaţi in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini urmatoarele:

– propunerea tehnica;

– preţul de livrare în lei / buc ( fără TVA ) franco depozit beneficiar;

– standardul de calitate;

– termenul de garanţie. Perioada de garantie a produselor: 36 luni de la PIF dar nu mai mult de 40 de luni de la livrare,conform Caietului de Sarcini nr. R3984/24.10.2017.

Preţul din ofertă va fi ferm in lei, fără TVA si nu se va actualiza pe parcursul derulării contractului.Livrarea se va face la : SSRH Bistrita, CHE Beresti sat Sascut UAT Tataresti jud. Bacău.

12. Oferta va fi insoţită de scrisoarea de inaintare. Nu se primesc oferte transmise pe alte căi (fax, email etc).

2102, 2018

Anunt De Participare „Achizitie Racitori de aer Generator” – CHE Beresti

Anunt De Participare „Achizitie Racitori de aer Generator” – CHE Beresti

1. Denumire oficială: Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. ( denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunţate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei S.S.H. Hidroserv S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti, având număr de Ordine în Registrul Comerţului J40/9762/2013 şi Cod Unic de Inregistrare 32097794 atribuit in data de 05.08.2013, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro, reprezentată legal, prin CITR Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Adrian LOTREAN, organizeaza procedura de achizitie”Cerere de Oferta” in vederea atribuirii contractului de furnizare produse:„Achizitie Racitori de aer Generator”-CHE Beresti;

2.Locul desfasurarii: sediul din Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, etaj 3-5, sector 2

3. Cod CPV: 31670000-3

4. Durata contractului : 6 saptamani de la semnarea contractului.

5. Nu se admit oferte alternative;

6. Documentaţia de atribuire se poate descarca, in format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, etaj 3-5, meri.docan@hidroserv.ro; ion.giuroiu@hidroserv.ro;

7. Termen limita de depunere a ofertelor:01.03.2018, ora 10

8. Ofertele se vor depune/transmite la sediul S.S.H. HIDROSERV S.A., din Bucuresti, la adresa de mai sus.

9. Data limita solicitare clarificari: 2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

10. Data limita raspuns la solicitare clarificari: 1 zi lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

11. Valabilitate oferta: 90 zile de la data deschiderii.

12..Limba de redactarea ofertei: Romana.

13. Data si locul deschiderii ofertelor:01.03.2018 ora 12 ,sediul HIDROSERV S.A.

14. Garantie de participare este in valoare de 3600 lei si se va constitui conform fisei de date din documentatia de atribuire.Aceasta va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra de afaceri in ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului contractului trebuie sa fie de minim 360 000 RON.

16. Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a livrat produse similare, continand valori, perioadele de livrare catre beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari ai contractelor prezentate care sa ateste modul in care ofertantul si-a indeplinit obligatiile contractuale.

17. Criteriul de atribuire a contractului este: ,,pretul cel mai mic’’.

2301, 2018

Anunt De Participare ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE

Anunt De Participare ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. ( denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective,conform încheierii pronunţate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei S.S.H. Hidroserv S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti, având număr de Ordine în Registrul Comerţului J40/9762/2013 şi Cod Unic de Inregistrare 32097794 atribuit in data de 05.08.2013, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro, reprezentată legal prin Administrator Special dna. Manuela-Petronela STAN OLTEANU, desemnata conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29.09.2017, sub supravegherea CITR Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Adrian LOTREAN organizează procedura de achiziţie” Licitaţie deschisă” în vederea atriburii Contractului de Furnizare“ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE” .

2. Locul desfăşurării : sediul din Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2.

3. Codul CVP : 18143000-3 18444100-4; 18830000-6; 35113400-3;

4. Durata Contractului de Furnizare: 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti semnatare.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentaţia de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: meri.docan@hidroserv.ro; laura.lupa@hidroserv.ro;

7.Data limita de solicitare clarificari:2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de raspuns la solicitare clarificari:1 zi lucratoare inainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor :05.02.2018 ora :10.

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti, la adresa sus mentionata.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Romana.

13. Data şi locul deschiderii ofertelor :05.02.2018 ora: 13la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti;

14. Garanţia de participare se va constitui cumulat pe toate loturile conform fisei de date din documentatia de atribuire. Aceasta va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 500.000 lei.

16. O lista a principalelelor produse furnizate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

17. Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”.